NAV
shell python php javascript

Benvenuti à a documentazione API BackgroundRemoverAI.com

Per uttene una chjave di sviluppatore, andate à portale di sviluppatori

Authorization: <api_key>

Eliminate u fondu di l'imagine

Eliminate u fondu di l'imagine

import requests
import time
import shutil
import json

headers = {'Authorization': 'api_key'}
file_list = ['testfiles/blah.jpeg']
params = {
  'lang': 'en',
  'convert_to': 'image-backgroundremover'
}
api_domain = "api.backgroundremoverai.com"
port = "https"
api_url = f"{port}://{api_domain}/v1/convert/"
results_url = f"{port}://{api_domain}/v1/results/"


def download_file(url, local_filename):
  with requests.get(f"{port}://{api_domain}{url}", stream=True) as r:
    with open(local_filename, 'wb') as f:
      shutil.copyfileobj(r.raw, f)
  return local_filename


def convert_files(api_url, params, headers):
  files = [eval(f'("files", open("{file}", "rb"))') for file in file_list]
  r = requests.post(
    url=api_url,
    files=files,
    data=params,
    headers=headers
  )
  if r.status_code != 200:
    print(r.status_code)
    print(r.content)
    return

  return r.json()


def get_results(params):
  if params.get('error'):
    return params.get('error')

  r = requests.post(
    url=results_url,
    data=params
  )
  data = r.json()
  finished = data.get('finished')

  while not finished:
    if int(data.get('queue_count')) > 0:
      print('queue: %s' % data.get('queue_count'))

    time.sleep(5)
    results = get_results(params)
    results = json.dumps(results)

    if results:
      break
  if finished:
    for f in data.get('files'):
      download_file("%s" % f.get('url'), "%s" % f.get('filename'))
    return {"finished": "files downloaded"}

  return r.json()


resp = convert_files(api_url, params, headers)
get_results(resp)
Request:
curl -F "lang=en" -F "convert_to=image-backgroundremover" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/
Response:
{uuid: <conversion_uuid>}


Request:
curl -F "uuid=<conversion_uuid>" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/
Response:
{"files": [{"url": <url>, filename: <filename>}], "failed": [], "finished": true, "queue_count": 0, "errors": []}

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

$headers = array("Authorization: api_key");
$file_list = ['/path/to/files/blah.jpeg'];
$api_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/";
$results_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/";

function download_file($url, $filename){
  $curl = curl_init();
  $url = "https://api.backgroundremoverai.com" . $url;
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  $data = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close ($curl);
  # Make sure destionation path exists
  $destination_path = "/path/to/result/files/";
  $destination_file = fopen($destination_path . $filename, "w+");
  fwrite($destination_file, $data);
  fclose($destination_file);
}

function convert_files($file_list, $headers, $api_url) {
  $post_data['lang'] = 'en';
  $post_data['convert_to'] = 'image-backgroundremover';

  foreach ($file_list as $index => $file) {
    $post_data['file[' . $index . ']'] = curl_file_create(
      realpath($file),
      mime_content_type($file),
      basename($file)
    );
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return json_decode($content);
}

function get_results($params, $results_url, $headers) {
  if ($params->error) {
    print_r($params->error);
    return;
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $results_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_decode(json_encode($params), true));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = json_decode(curl_exec($curl));
  curl_close($curl);

  if ($content->finished == false) {
    if (intval($content->queue_count) > 0) {
      print_r("queue: $content->queue_count");
    }

    sleep(5);
    $results = get_results($params, $results_url, $headers);
    return;
  }

  foreach ($content->files as $f) {
    download_file($f->url, $f->filename);
  }
}

$resp = convert_files($file_list, $headers, $api_url);
get_results($resp, $results_url, $headers);
?>
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let file_list = ['/testfiles/blah.jpeg']
const api_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/'
const results_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/'

function convertFiles(file_list) {
  let formData = {
    'lang': 'en',
    'convert_to': 'image-backgroundremover'
  };

  for (var i = 0; i < file_list.length; i ++) {
    formData['files'] = fs.createReadStream(file_list[i]);
  }

  request({
    url: api_url,
    method: 'post',
    formData: formData,
    headers: {
      "Authorization": "ce34772b3156440a9886781a48cd0e9a",
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    }
  }, function(err, res, body) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return err;
    }
    getResults(JSON.parse(body));
  });
}

function getResults(data) {
  if (data.error) {
    console.error(data);
    return data.error;
  }
  request({
    url: results_url,
    method: 'post',
    formData: data
  }, function(e, r, body) {
    response = JSON.parse(body);
    console.log(response);
    if (!response.finished) {
      setTimeout(
        function() {
          getResults(data);
        }, 1000
      );
    }

    console.log(response);
  })
}

convertFiles(file_list);

Tornerà

/path/to/local/file_processed.png

Per fà parechje basta mette più schedari in a vostra lista

Eliminate u fondu di u video

Eliminate u fondu di u video

import requests
import time
import shutil
import json

headers = {'Authorization': 'api_key'}
file_list = ['testfiles/blah.mp4']
params = {
  'lang': 'en',
  'convert_to': 'video-backgroundremover'
}
api_domain = "api.backgroundremoverai.com"
port = "https"
api_url = f"{port}://{api_domain}/v1/convert/"
results_url = f"{port}://{api_domain}/v1/results/"


def download_file(url, local_filename):
  with requests.get(f"{port}://{api_domain}{url}", stream=True) as r:
    with open(local_filename, 'wb') as f:
      shutil.copyfileobj(r.raw, f)
  return local_filename


def convert_files(api_url, params, headers):
  files = [eval(f'("files", open("{file}", "rb"))') for file in file_list]
  r = requests.post(
    url=api_url,
    files=files,
    data=params,
    headers=headers
  )
  if r.status_code != 200:
    print(r.status_code)
    print(r.content)
    return

  return r.json()


def get_results(params):
  if params.get('error'):
    return params.get('error')

  r = requests.post(
    url=results_url,
    data=params
  )
  data = r.json()
  finished = data.get('finished')

  while not finished:
    if int(data.get('queue_count')) > 0:
      print('queue: %s' % data.get('queue_count'))

    time.sleep(5)
    results = get_results(params)
    results = json.dumps(results)

    if results:
      break
  if finished:
    for f in data.get('files'):
      download_file("%s" % f.get('url'), "%s" % f.get('filename'))
    return {"finished": "files downloaded"}

  return r.json()


resp = convert_files(api_url, params, headers)
get_results(resp)
Request:
curl -F "lang=en" -F "convert_to=video-backgroundremover" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/
Response:
{uuid: <conversion_uuid>}


Request:
curl -F "uuid=<conversion_uuid>" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/
Response:
{"files": [{"url": <url>, filename: <filename>}], "failed": [], "finished": true, "queue_count": 0, "errors": []}

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

$headers = array("Authorization: api_key");
$file_list = ['/path/to/files/blah.mp4'];
$api_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/";
$results_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/";

function download_file($url, $filename){
  $curl = curl_init();
  $url = "https://api.backgroundremoverai.com" . $url;
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  $data = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close ($curl);
  # Make sure destionation path exists
  $destination_path = "/path/to/result/files/";
  $destination_file = fopen($destination_path . $filename, "w+");
  fwrite($destination_file, $data);
  fclose($destination_file);
}

function convert_files($file_list, $headers, $api_url) {
  $post_data['lang'] = 'en';
  $post_data['convert_to'] = 'video-backgroundremover';

  foreach ($file_list as $index => $file) {
    $post_data['file[' . $index . ']'] = curl_file_create(
      realpath($file),
      mime_content_type($file),
      basename($file)
    );
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return json_decode($content);
}

function get_results($params, $results_url, $headers) {
  if ($params->error) {
    print_r($params->error);
    return;
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $results_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_decode(json_encode($params), true));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = json_decode(curl_exec($curl));
  curl_close($curl);

  if ($content->finished == false) {
    if (intval($content->queue_count) > 0) {
      print_r("queue: $content->queue_count");
    }

    sleep(5);
    $results = get_results($params, $results_url, $headers);
    return;
  }

  foreach ($content->files as $f) {
    download_file($f->url, $f->filename);
  }
}

$resp = convert_files($file_list, $headers, $api_url);
get_results($resp, $results_url, $headers);
?>
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let file_list = ['/testfiles/blah.mp4']
const api_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/'
const results_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/'

function convertFiles(file_list) {
  let formData = {
    'lang': 'en',
    'convert_to': 'video-backgroundremover'
  };

  for (var i = 0; i < file_list.length; i ++) {
    formData['files'] = fs.createReadStream(file_list[i]);
  }

  request({
    url: api_url,
    method: 'post',
    formData: formData,
    headers: {
      "Authorization": "ce34772b3156440a9886781a48cd0e9a",
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    }
  }, function(err, res, body) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return err;
    }
    getResults(JSON.parse(body));
  });
}

function getResults(data) {
  if (data.error) {
    console.error(data);
    return data.error;
  }
  request({
    url: results_url,
    method: 'post',
    formData: data
  }, function(e, r, body) {
    response = JSON.parse(body);
    console.log(response);
    if (!response.finished) {
      setTimeout(
        function() {
          getResults(data);
        }, 1000
      );
    }

    console.log(response);
  })
}

convertFiles(file_list);

Tornerà

/path/to/local/file_processed.mov
/path/to/local/file_processed.gif

Per fà parechje basta mette più schedari in a vostra lista