NAV
shell python php javascript

Maligayang pagdating sa dokumentasyon ng BackgroundRemoverAI.com API

Upang makakuha ng developer key mangyaring pumunta sa portal ng developer

Authorization: <api_key>

Alisin ang background ng larawan

Alisin ang background ng larawan

import requests
import time
import shutil
import json

headers = {'Authorization': 'api_key'}
file_list = ['testfiles/blah.jpeg']
params = {
  'lang': 'en',
  'convert_to': 'image-backgroundremover'
}
api_domain = "api.backgroundremoverai.com"
port = "https"
api_url = f"{port}://{api_domain}/v1/convert/"
results_url = f"{port}://{api_domain}/v1/results/"


def download_file(url, local_filename):
  with requests.get(f"{port}://{api_domain}{url}", stream=True) as r:
    with open(local_filename, 'wb') as f:
      shutil.copyfileobj(r.raw, f)
  return local_filename


def convert_files(api_url, params, headers):
  files = [eval(f'("files", open("{file}", "rb"))') for file in file_list]
  r = requests.post(
    url=api_url,
    files=files,
    data=params,
    headers=headers
  )
  if r.status_code != 200:
    print(r.status_code)
    print(r.content)
    return

  return r.json()


def get_results(params):
  if params.get('error'):
    return params.get('error')

  r = requests.post(
    url=results_url,
    data=params
  )
  data = r.json()
  finished = data.get('finished')

  while not finished:
    if int(data.get('queue_count')) > 0:
      print('queue: %s' % data.get('queue_count'))

    time.sleep(5)
    results = get_results(params)
    results = json.dumps(results)

    if results:
      break
  if finished:
    for f in data.get('files'):
      download_file("%s" % f.get('url'), "%s" % f.get('filename'))
    return {"finished": "files downloaded"}

  return r.json()


resp = convert_files(api_url, params, headers)
get_results(resp)
Request:
curl -F "lang=en" -F "convert_to=image-backgroundremover" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/
Response:
{uuid: <conversion_uuid>}


Request:
curl -F "uuid=<conversion_uuid>" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/
Response:
{"files": [{"url": <url>, filename: <filename>}], "failed": [], "finished": true, "queue_count": 0, "errors": []}

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

$headers = array("Authorization: api_key");
$file_list = ['/path/to/files/blah.jpeg'];
$api_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/";
$results_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/";

function download_file($url, $filename){
  $curl = curl_init();
  $url = "https://api.backgroundremoverai.com" . $url;
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  $data = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close ($curl);
  # Make sure destionation path exists
  $destination_path = "/path/to/result/files/";
  $destination_file = fopen($destination_path . $filename, "w+");
  fwrite($destination_file, $data);
  fclose($destination_file);
}

function convert_files($file_list, $headers, $api_url) {
  $post_data['lang'] = 'en';
  $post_data['convert_to'] = 'image-backgroundremover';

  foreach ($file_list as $index => $file) {
    $post_data['file[' . $index . ']'] = curl_file_create(
      realpath($file),
      mime_content_type($file),
      basename($file)
    );
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return json_decode($content);
}

function get_results($params, $results_url, $headers) {
  if ($params->error) {
    print_r($params->error);
    return;
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $results_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_decode(json_encode($params), true));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = json_decode(curl_exec($curl));
  curl_close($curl);

  if ($content->finished == false) {
    if (intval($content->queue_count) > 0) {
      print_r("queue: $content->queue_count");
    }

    sleep(5);
    $results = get_results($params, $results_url, $headers);
    return;
  }

  foreach ($content->files as $f) {
    download_file($f->url, $f->filename);
  }
}

$resp = convert_files($file_list, $headers, $api_url);
get_results($resp, $results_url, $headers);
?>
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let file_list = ['/testfiles/blah.jpeg']
const api_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/'
const results_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/'

function convertFiles(file_list) {
  let formData = {
    'lang': 'en',
    'convert_to': 'image-backgroundremover'
  };

  for (var i = 0; i < file_list.length; i ++) {
    formData['files'] = fs.createReadStream(file_list[i]);
  }

  request({
    url: api_url,
    method: 'post',
    formData: formData,
    headers: {
      "Authorization": "ce34772b3156440a9886781a48cd0e9a",
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    }
  }, function(err, res, body) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return err;
    }
    getResults(JSON.parse(body));
  });
}

function getResults(data) {
  if (data.error) {
    console.error(data);
    return data.error;
  }
  request({
    url: results_url,
    method: 'post',
    formData: data
  }, function(e, r, body) {
    response = JSON.parse(body);
    console.log(response);
    if (!response.finished) {
      setTimeout(
        function() {
          getResults(data);
        }, 1000
      );
    }

    console.log(response);
  })
}

convertFiles(file_list);

Magbabalik

/path/to/local/file_processed.png

Upang gumawa ng maramihang maglagay lamang ng higit pang mga file sa iyong listahan

Alisin ang background ng video

Alisin ang background ng video

import requests
import time
import shutil
import json

headers = {'Authorization': 'api_key'}
file_list = ['testfiles/blah.mp4']
params = {
  'lang': 'en',
  'convert_to': 'video-backgroundremover'
}
api_domain = "api.backgroundremoverai.com"
port = "https"
api_url = f"{port}://{api_domain}/v1/convert/"
results_url = f"{port}://{api_domain}/v1/results/"


def download_file(url, local_filename):
  with requests.get(f"{port}://{api_domain}{url}", stream=True) as r:
    with open(local_filename, 'wb') as f:
      shutil.copyfileobj(r.raw, f)
  return local_filename


def convert_files(api_url, params, headers):
  files = [eval(f'("files", open("{file}", "rb"))') for file in file_list]
  r = requests.post(
    url=api_url,
    files=files,
    data=params,
    headers=headers
  )
  if r.status_code != 200:
    print(r.status_code)
    print(r.content)
    return

  return r.json()


def get_results(params):
  if params.get('error'):
    return params.get('error')

  r = requests.post(
    url=results_url,
    data=params
  )
  data = r.json()
  finished = data.get('finished')

  while not finished:
    if int(data.get('queue_count')) > 0:
      print('queue: %s' % data.get('queue_count'))

    time.sleep(5)
    results = get_results(params)
    results = json.dumps(results)

    if results:
      break
  if finished:
    for f in data.get('files'):
      download_file("%s" % f.get('url'), "%s" % f.get('filename'))
    return {"finished": "files downloaded"}

  return r.json()


resp = convert_files(api_url, params, headers)
get_results(resp)
Request:
curl -F "lang=en" -F "convert_to=video-backgroundremover" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -F "files=@testfiles/blah.jpeg" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/
Response:
{uuid: <conversion_uuid>}


Request:
curl -F "uuid=<conversion_uuid>" -H "Authorization: <api_key>" https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/
Response:
{"files": [{"url": <url>, filename: <filename>}], "failed": [], "finished": true, "queue_count": 0, "errors": []}

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

$headers = array("Authorization: api_key");
$file_list = ['/path/to/files/blah.mp4'];
$api_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/";
$results_url = "https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/";

function download_file($url, $filename){
  $curl = curl_init();
  $url = "https://api.backgroundremoverai.com" . $url;
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  $data = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close ($curl);
  # Make sure destionation path exists
  $destination_path = "/path/to/result/files/";
  $destination_file = fopen($destination_path . $filename, "w+");
  fwrite($destination_file, $data);
  fclose($destination_file);
}

function convert_files($file_list, $headers, $api_url) {
  $post_data['lang'] = 'en';
  $post_data['convert_to'] = 'video-backgroundremover';

  foreach ($file_list as $index => $file) {
    $post_data['file[' . $index . ']'] = curl_file_create(
      realpath($file),
      mime_content_type($file),
      basename($file)
    );
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return json_decode($content);
}

function get_results($params, $results_url, $headers) {
  if ($params->error) {
    print_r($params->error);
    return;
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $results_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_decode(json_encode($params), true));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = json_decode(curl_exec($curl));
  curl_close($curl);

  if ($content->finished == false) {
    if (intval($content->queue_count) > 0) {
      print_r("queue: $content->queue_count");
    }

    sleep(5);
    $results = get_results($params, $results_url, $headers);
    return;
  }

  foreach ($content->files as $f) {
    download_file($f->url, $f->filename);
  }
}

$resp = convert_files($file_list, $headers, $api_url);
get_results($resp, $results_url, $headers);
?>
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let file_list = ['/testfiles/blah.mp4']
const api_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/convert/'
const results_url = 'https://api.backgroundremoverai.com/v1/results/'

function convertFiles(file_list) {
  let formData = {
    'lang': 'en',
    'convert_to': 'video-backgroundremover'
  };

  for (var i = 0; i < file_list.length; i ++) {
    formData['files'] = fs.createReadStream(file_list[i]);
  }

  request({
    url: api_url,
    method: 'post',
    formData: formData,
    headers: {
      "Authorization": "ce34772b3156440a9886781a48cd0e9a",
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    }
  }, function(err, res, body) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return err;
    }
    getResults(JSON.parse(body));
  });
}

function getResults(data) {
  if (data.error) {
    console.error(data);
    return data.error;
  }
  request({
    url: results_url,
    method: 'post',
    formData: data
  }, function(e, r, body) {
    response = JSON.parse(body);
    console.log(response);
    if (!response.finished) {
      setTimeout(
        function() {
          getResults(data);
        }, 1000
      );
    }

    console.log(response);
  })
}

convertFiles(file_list);

Magbabalik

/path/to/local/file_processed.mov
/path/to/local/file_processed.gif

Upang gumawa ng maramihang maglagay lamang ng higit pang mga file sa iyong listahan